เมนูหลัก

       นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ำ ซึ่งครั้งแรกได้ผลการศึกษา D หรือ D+ ให้พิจารณา ก่อนว่าเรียนแล้วจะได้ผลการศึกษาที่สูงขึ้นหรือไม่ ? หากภายหลังได้ผลการศึกษาเป็น F จะถือว่ารายวิชานั้นสอบไม่ผ่าน /// ให้นักศึกษาตรวจสอบตัวสะกด ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง มิเช่นนั้นเอกสารหนังสือสำคัญออกผิด /// กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม   
  ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษาใหม่คณะจิตรกรรมฯ/สถาปัตย์/โบราณ/มัณฑนศิลป์ ปี 2558 วังท่าพระ (โปรดทราบ) (ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาใหม่ (ประเภทรับตรง) โปรดทราบ เรื่อง เอกสารขึ้นทะเบียนที่นักศึกษายังส่งไม่ครบ กรุณานำส่งให้ครบโดยด่วนนะคะ เช่น 1. Transcript 2. แบบฟอร์มธนาคาร (ตรงส่วนของสถานะอเมริกัน) 3. รูปถ่ายนักศึกษา 4. สำเนาบัตรประชาชน ( ถ้านักศึกษาคนใดยังไม่ส่งให้ส่งกองบริการการศึกษา ชั้น 2 โดยด่วน เพราะถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของมหาวิทยาลัย....
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   30 มิถุนายน 2558
 2.รายวิชาเลือกคณะอักษรศาสตร์ "ภาควิชาภาษาอังกฤษ" (ด่วนมากที่สุด)    
ให้นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ชั้นปีที่ 4-5 ลงทะเบียนรายวิชาเลือกภาษาอังกฤษ ได้ในวันที่ 10-11 ก.ค. 2558 เท่านั้น และให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ลงทะเบียนได้ในวันที่ 12 ก.ค. 2558 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   26 มิถุนายน 2558
 3."การขึ้นทะเบียนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรการจัดการโรงแรม (นานาขาติ)" (ด่วนมากที่สุด)    
เนื่องจากคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรการจัดการโรงแรม (นานาชาติ) มีการขยายวันขึ้นทะเบียนของนักศึกษา สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ให้นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนใหม่ ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มิย. 58 - 31 กค. 58
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   26 มิถุนายน 2558
 4.นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (ด่วนมากที่สุด)    
 • กำหนดการรายงานตัว
 • สิ่งที่ควรทราบและถือปฏิบัติ
 • รายนามผู้บริหาร
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   19 มิถุนายน 2558
   5.ประกาศนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ชั้นปีที่ 1 (โปรดทราบ) (ด่วนมากที่สุด)    
  นักศึกษาท่านใดยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนให้ชำระเงินโดยด่วน มิฉะนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการลงทะเบียนเรียนให้ไม่ได้
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2558
   6.นักศึกษาใหม่คณะมัณฑนศิลป์ (โปรดทราบ) (ด่วนมากที่สุด)    
  ตอนนี้ได้เปลี่ยนรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่แล้ว จาก 990458... เปลี่ยนเป็น 0458... ให้นักศึกษาค้นหารหัสใหม่ได้ที่ ปุ่ม ค้นหารหัสนักศึกษา ส่วน Password ใช้ Passwordเดิมที่นักศึกษาได้ตั้งไว้คะ ( ถ้านักศึกษาคนใดยังไม่กรอกข้อมูลประวัติ และชำระเงินให้เรียบร้อย จะไม่มีสิทธิลงทะเบียนเรียนนะคะ ไม่ต้องรอให้ถึงวันสุดท้ายแล้วชำระก็ได้นะคะ) พร้อมไปรับเงินคืนที่สำนักงานเลขานุการคณะมัณฑนศิลป์
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2558
   7.นักศึกษาใหม่คณะมัณฑนศิลป์ (โปรดทราบ) (ด่วนมากที่สุด)    
  นักศึกษาใหม่คณะมัณฑนศิลป์ (ชั้นปีที่ 1) ทุกคนโปรดทราบ เมื่อนักศึกษาเข้าไปทำการกรอกประวัติเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว นักศึกษาต้องทำการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนด้วย โดยการพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินไปชำระเงินให้เรียบร้อย มิฉะนั้นจะถือว่า ยังไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะ
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   8 มิถุนายน 2558
   8.การจัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียนของนักศึกษาใหม่คณะมัณฑนศิลป์ (โปรดทราบ) (ด่วนมากที่สุด)    
  สิ่งที่นักศึกษาต้องส่งมา 1. สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา จำนวน 1 ชุด/ 2. สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) จำนวน 2 ชุด/ 3.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) / 4. แบบฟอร์มของธนาคาร จำนวน 4 หน้า (ประกอบด้วย ใบคำขอใช้บริการ, ข้อมูลเพิ่มเติม, ใบแจ้งสถานะอเมริกัน) หมายเหตุ เซ็นชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ ส่ง กองบริการการศึกษา ม.ศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 (ส่งได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิย. - 3 กค. 58)
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   27 พฤษภาคม 2558
   9.นักศึกษาใหม่คณะมัณฑนศิลป์ (โปรดทราบ) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ด่วนมากที่สุด)    
  ขั้นตอนในการเข้าสู่ระบบ www.reg.su.ac.th เพื่อค้นหารหัสประจำตัวนักศึกษา และเปลี่ยนแปลง Password กรอกประวัตินักศึกษาให้เรียบร้อย และคลิกปุ่ม " นักศึกษาใหม่ 2558" เพื่อศึกษาขั้นตอนการขึ้นทะเบียน/ ค่าธรรมเนียม/ แบบฟอร์มธนาคาร/ แล้วพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินได้ที่ (เมนูประวัตินักศึกษา แล้วเลือกพิมพ์เอกสาร ) และไปชำระเงินที่ธ.ไทยพาณิชย์/ทหารไทย/กรุงไทย/กรุงศรี/ธนชาต/กสิกรไทย ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2558
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   27 พฤษภาคม 2558
   10.วันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 (ด่วนมากที่สุด)    
  ประกาศกำหนดวันขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 30 ก.ย.2558 Download
  กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
 • วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   31 มีนาคม 2558
   11.DOWNLOAD APP : su reg info ระบบปฏิบัติการ Android & IOS (ด่วนมากที่สุด)    
  นักศึกษาปริญญาตรี ขณะนี้สามารถ download app : su reg info ระบบปฏิบัติการ Android & IOS และแนะนำ ติชม แจ้งปัญหาการใช้งานได้ทาง http://apps.su.ac.th/sureginfo/ เพื่อการพัฒนาระบบ
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2558
   12.เอกสารแนบการเบิกค่าเล่าเรียน (ด่วนมากที่สุด)    
  สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียน สามารถ download เอกสารดังกล่าวได้ที่ http://reg.su.ac.th/registrar/withdrawdocuments.asp หรือคลิกที่เมนู "เอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียน" ทางด้านซ้ายของหน้าแรกของเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา (www.reg.su.ac.th)
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กันยายน 2557
   13.การขอเอกสารออนไลน์ - นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ด่วนมากที่สุด)    
  นักศึกษา วิทยาเขตฯเพชรบุรี และ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่ขอเอกสารออนไลน์ และจะขอรับเอกสารด้วยตัวเองที่ กรุงเทพมหานคร (กองบริการการศึกษา วังท่าพระ) ***ให้นักศึกษา เลือกสถานที่รับเอกสาร 1:วังท่าพระ เท่านั้น *** (ถ้าไม่เลือกรับเอกสารที่ 1:วังท่าพระ นักศึกษาต้องไปรับเอกสารที่วิทยาเขตต้นสังกัด)
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา วังท่าพระ   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2557
   14.Facebook Page ของกองบริการการศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ (ด่วนมากที่สุด)    
  ติดตามข่าวสารต่างๆ ของกองบริการการศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ ได้ที่ https://www.facebook.com/edsSUsanamchan

  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2556
   15.การขอหนังสือสำคัญต่างๆ    
  ขั้นตอนการขอหนังสือสำคัญ
 • นักศึกษาเขียนคำร้อง
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อชำระเงินชุดละ 50 บาท
 • นำคำร้องพร้อมใบเสร็จยื่นกองบริการการศึกษาหรือคณะวิชาต้นสังกัด(วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2552
   16.การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน (เบิกเงินสวัสดิการการศึกษา)    
  คลิก
  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   26 มกราคม 2558
   17.กำหนดวิธีการลงทะเบียนพร้อมทั้งการชำระเงิน (เฉพาะนักศึกษาปี 1)    
  คลิก
  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2558
   18.ติดต่อสอบถาม    
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   19 มกราคม 2553
   19.คณะวิชาของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี    
  1. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
  2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  3. คณะโบราณคดี
  4. คณะมัณฑนศิลป์
  5. คณะอักษรศาสตร์
  6. คณะศึกษาศาสตร์
  7. คณะวิทยาศาสตร์
  8. คณะเภสัชศาสตร์
  9. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  10. คณะดุริยางคศาสตร์
  11. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  12. คณะวิทยาการจัดการ
  13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  14. วิทยาลัยนานาชาติ
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2552
   20.หลักเกณฑ์การสะกดชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ    
  ราชบัณฑิตยสถานออกประกาศหลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง เพื่อใช้ในการเขียนนามศัพท์ต่างๆ เช่น ชื่อ นามสกุล เป็นต้น

  Download
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   17 เมษายน 2551
   21.กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร    
  วังท่าพระ
  โทรศัพท์ : 0-2221-3903
  โทรสาร : 0-2221-3102

  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  โทรศัพท์ : 0-3425-5750-1
  โทรสาร : 0-3425-5807

  เว็บไซต์
  http://www.eds.su.ac.th
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   29 สิงหาคม 2550
   22.บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร    
  สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
  โทรศัพท์ : 0-2849-7502-3,08-8229-2015
  โทรสาร : 0-2849-7503

  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  โทรศัพท์ : 0-3421-8788,08-8229-2013
  โทรสาร : 0-3424-3435

  เว็บไซต์
  http://www.graduate.su.ac.th
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   29 สิงหาคม 2550
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : Bachelor Thapra:usa@su.ac.th , Bachelor Sanamchan:sumpunyoo_t@su.ac.th , Graduate School:fha_faa@hotmail.com