เมนูหลัก

       นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ำ ซึ่งครั้งแรกได้ผลการศึกษา D หรือ D+ ให้พิจารณา ก่อนว่าเรียนแล้วจะได้ผลการศึกษาที่สูงขึ้นหรือไม่ ? หากภายหลังได้ผลการศึกษาเป็น F จะถือว่ารายวิชานั้นสอบไม่ผ่าน /// ให้นักศึกษาตรวจสอบตัวสะกด ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง มิเช่นนั้นเอกสารหนังสือสำคัญออกผิด   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ…สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (ด่วนมากที่สุด)    
ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ที่ยังไม่ส่งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หรือส่งไม่ครบ รีบส่งเอกสารดังกล่าวมาที่กองบริการการศึกษา ด่วนที่สุด มิฉะนั้นจะถูกล็อกระบบไม่ให้ลงทะเบียนในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   18 สิงหาคม 2557
 2.รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ที่ยังไม่ส่งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ด่วนมากที่สุด)    
- คณะเภสัชศาสตร์ หน้า 1
- คณะสัตวศาสตร์ หน้า 1 | หน้า 2

นักศึกษาสังกัดวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ส่งที่กองบริการการศึกษา พระราชวังสนามจันทร์
นักศึกษาสังกัดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ส่งที่คณะวิชาที่นักศึกษาสังกัด
ด่วนที่สุด!!!!!!!!!!!!!
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   18 สิงหาคม 2557
 3.ประกาศ วิชา 514 108 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน (ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ชีววิทยา สารสนเทศ สิ่งแวดล้อม และจุลชีววิทยา ที่เรียน วิชา 514 108 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน ในวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557 กลุ่ม 9.00-11.40 น. และกลุ่ม 13.00-15.40 น. ให้มาเรียนใน วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 16.40-19.20 น. ที่ห้อง 4111-4112 ว.4 (ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ห้อง 2)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   14 สิงหาคม 2557
 4.นักศึกษาใหม่คณะโบราณคดี (รอบที่ 3) (ด่วนมากที่สุด)    
ให้นักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 ดำเนินการจ่ายค่าลงทะเบีบนโดยด่วนรหัสประจำตัว 03570250/251/252/254/256/257/258/260/262/263/264/265//266/267 พร้อมทั้งดำเนินการส่งเอกสารมายังกองบริการการศึกษาโดยด่วน
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   14 สิงหาคม 2557
 5.งดจ่ายกระแสไฟฟ้า มศก.พระราชวังสนามจันทร์ (ด่วนมากที่สุด)    
สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ทำการลงทะเบียน (16 กค.-17 สค.) หรือเพิ่ม-ถอนรายวิชา (18 สค.-1 กย.) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จะงดจ่ายกระแสไฟฟ้าพื้นที่บางส่วน บางวัน อาจทำให้การลงทะเบียนของนักศึกษามีอุปสรรค จึงขอประกาศให้นักศึกษารีบดำเนินการหรือหลีกเลี่ยงวันที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้าคือ
 • วันเสาร์ที่ 9 ส.ค.57
 • วันอาทิตย์ที่ 17 ส.ค.57
 • วันอาทิตย์ที่ 24 ส.ค.57
 • วันเสาร์ที่ 30 ส.ค.57
  หากนักศึกษาไม่ดำเนินการทันตามกำหนด ต้องชำระค่าปรับการลงทะเบียนช้า
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   6 สิงหาคม 2557
   6.ประกาศ…สำหรับนักศึกษาทุนราชกุมารี และทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาชายแดนภาคใต้ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (ด่วนมากที่สุด)    
  ขอให้นักศึกษาทุนดังกล่าว เฉพาะชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่ปรากฎค่าหน่วยกิตในใบแจ้งยอดชำระเงิน ติดต่อเจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา โทร. 0-3425-5750-1 ในวันและเวลาราชการ ก่อนนำใบแจ้งยอดไปชำระเงิน
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   25 กรกฏาคม 2557
   7.ประกาศ…สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 เฉพาะโครงการวิศวะเพิ่มพิเศษ (ด่วนมากที่สุด)    
  ขอให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 (รหัสขึ้นต้นด้วย 0956) เฉพาะโครงการวิศวะเพิ่มพิเศษ ให้ตรวจสอบใบแจ้งยอดชำระเงินใหม่ โดยใบแจ้งยอดที่ถูกต้องจะต้องมีค่าธรรมเนียมโครงการพิเศษ 3000 บาท ด้วย หากไม่มีใครพิมพ์ใบแจ้งยอดใหม่ กรณีชำระเงินไปก่อนหน้านี้แล้ว ขอให้ไปชำระเงินเพิ่มเติม 3000 บาท ที่งานคลัง ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี (แจ้งเจ้าหน้าที่งานคลังว่าขอจ่ายเฉพาะค่าธรรมเนียมโครงการพิเศษที่กองบริการฯ ตั้งหนี้เพิ่มมา)
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   23 กรกฏาคม 2557
   8.ประกาศรายวิชาเลือกเสรีคณะอักษรศาสตร์ (ด่วนมากที่สุด)    
  การลงทะเบียนรายวิชาดังต่อไปนี้สามารถลงเป็นวิชาเลือกเสรีได้แก่ 1. 435312 การเมืองการปกครองท้องถิ่นและการบริหารจัดการท้องถิ่นของไทย 2. 435251 แนวความคิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย (Human Rights Concepts and Human Rights in Thai Society) 3. 435253 เพศภาวะ เพศวิถีและสิทธิมนุษยชน (Gender, Sexuality and Human Rights) 4. 435261 แนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมศาสตร์กับสื่อศึกษา (Concepts and Theories in Social Sciences and Media Studies) 5. 435271 กฎหมายกับโลกาภิวัฒน์ (Law and Globalization) 6. 435276 งาน คุณค่า และความสุข (Work, Value and Happiness) 7. 435416 เศรษฐศาสตร์แรงงาน (Labour Economics)
  ประกาศโดย   คณะอักษรศาสตร์   วันที่ประกาศ   23 กรกฏาคม 2557
   9.ประมวลการสอนรายวิชา 554 101 สมุนไพรพื้นฐาน (Elementary Herbal Medicines) (ด่วนมากที่สุด)    
  หน้า 1
  หน้า 2
  ประกาศโดย   คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร   วันที่ประกาศ   21 กรกฏาคม 2557
   10.สำหรับนักศึกษาทุกคณะวิชา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (ด่วนมากที่สุด)    
  เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษา ไม่ต้องชำระค่าปรับการชำระเงินค่าธรรมเนียมช้าและค่าปรับการลงทะเบียนรายวิชาช้า ระบบบริการการศึกษาจะเปิดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปทำการลงทะเบียนวิชาเรียน ตั้งแต่วันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 - วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557 พร้อมชำระเงินที่ธนาคาร 6 ธนาคารสาขาใกล้บ้านทุกสาขา ธนาคารที่ให้บริการคือ
 • กรุงไทย
 • กรุงศรีอยุธยา
 • กสิกร
 • ทหารไทย
 • ไทยพาณิชย์
 • ธนชาต
  หากพ้นกำหนดดังกล่าว นักศึกษาต้องชำระค่าปรับการชำระเงินค่าธรรมเนียมช้า และค่าปรับการลงทะเบียนรายวิชาช้า
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   4 กรกฏาคม 2557
   11.การขอเอกสารออนไลน์ - นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ด่วนมากที่สุด)    
  นักศึกษา วิทยาเขตฯเพชรบุรี และ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่ขอเอกสารออนไลน์ และจะขอรับเอกสารด้วยตัวเองที่ กรุงเทพมหานคร (กองบริการการศึกษา วังท่าพระ) ***ให้นักศึกษา เลือกสถานที่รับเอกสาร 1:วังท่าพระ เท่านั้น *** (ถ้าไม่เลือกรับเอกสารที่ 1:วังท่าพระ นักศึกษาต้องไปรับเอกสารที่วิทยาเขตต้นสังกัด)
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา วังท่าพระ   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2557
   12.ปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (ด่วนมากที่สุด)    
  นักศึกษา ปี 5 ขึ้นไป สาขาวิชาชีพครู 6 สาขาวิชา +
  ปี 3 ขึ้นไป สาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯ

  ลบข้อมูลการลงทะเบียน > 16 มิ.ย. 57
  ถอนติด W > 3 มิ.ย. - 11 ส.ค. 57
  สอบปลายภาค > 8 - 20 ก.ย. 57

  นักศึกษาทั่วไป (ยกเว้น ปี 5 ขึ้นไป สาขาวิชาชีพครู 6 สาขาวิชา +
  ปี 3 ขึ้นไป สาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯ)

  ลงทะเบียน > 16 ก.ค. - 17 ส.ค. 57
  เพิ่ม - ถอน > 18 ส.ค. - 1 ก.ย. 57
  ลบข้อมูลการลงทะเบียน > 15 ก.ย. 57
  ถอนติด W > 2 ก.ย. - 10 พ.ย. 57
  สอบกลางภาค > 4 - 18 ต.ค. 57
  สอบปลายภาค > 8 - 20 ธ.ค. 57
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   12 มิถุนายน 2557
   13.ประกาศ…แจ้งการเปิดรายวิชา 554 101 สมุนไพรพื้นฐาน (เภสัชศึกษาทั่วไป สำหรับนศ.นอกคณะวิชา) ภาค 1/2557 (ด่วนมากที่สุด)    
  ด้วยภาควิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ จะทำการเปิดรายวิชา 554 101 สมุนไพรพื้นฐาน (หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2552) (6 ปี) ให้กับนักศึกษานอกคณะวิชาฯ โดยจะเปิดสอนในภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ซึ่งเปิดจำนวนรับนักศึกษาลงทะเบียนไว้ไม่เกิน 150 คน และหากมีนักศึกษาลงทะเบียนน้อยกว่า 30 คน จะทำการปิดรายวิชาต่อไป ทั้งนี้ มีกำหนดการเรียนการสอนทุกวันจันทร์ เวลา 13.00 - 15.40 น.
  ประกาศโดย   คณะเภสัชศาสตร์   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2557
   14.ประกาศ…ตาราง Brief Lab. ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 (ด่วนมากที่สุด)    
  1. รายวิชา 513 103 General Chemistry Laboratory I
  2. รายวิชา 513 105 General Chemistry Laboratory
  ประกาศโดย   คณะวิทยาศาสตร์   วันที่ประกาศ   3 มิถุนายน 2557
   15.ประกาศ...แจ้งการเปิดสอนรายวิชา 511 103 Calculus for Biological Scientists (ด่วนมากที่สุด)    
  ด้วยภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จะทำการเปิดสอนในรายวิชา 511 103 Calculus for Biological Scientists (หลักสูตร พ.ศ. 2551) ให้กับนักศึกษาทุกสาขาวิชา โดยจะเปิดสอนในปีการศึกษา 2557 และจะทำการเปิดสอนเฉพาะภาคการศึกษาต้น ของแต่ละปีการศึกษาเท่านั้น
  ประกาศโดย   ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์   วันที่ประกาศ   28 พฤษภาคม 2557
   16.การลงทะเบียนรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ (ด่วนมากที่สุด)    
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   12 พฤษภาคม 2557
   17.ประกาศเทียบรายวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550 กับ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 (ด่วนมากที่สุด)    
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   2 เมษายน 2557
   18.Facebook Page ของกองบริการการศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ (ด่วนมากที่สุด)    
  ติดตามข่าวสารต่างๆ ของกองบริการการศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ ได้ที่ https://www.facebook.com/edsSUsanamchan

  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2556
   19.DOWNLOAD APP : su reg info ระบบปฏิบัติการ IOS (ด่วนมากที่สุด)    
  นักศึกษาปริญญาตรี ขณะนี้สามารถ download app : su reg info ระบบปฏิบัติการ IOS และแนะนำ ติชม แจ้งปัญหาการใช้งานได้ทาง http://apps.su.ac.th/sureginfo/ เพื่อการพัฒนาระบบ
 • สำหรับ Android จะตามมาเร็ว ๆ นี้
 • สำหรับอาจารย์รอการพัฒนาในช่วงเวลาต่อไป
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2556
   20.เมนู "ผลการศึกษา"    
  หากนักศึกษายังไม่ได้ทำการประเมินผู้สอน ผลการศึกษาที่ขึ้นระบบเรียบร้อยแล้วจะขึ้นเครื่องหมายคำถาม ? ปิดเกรด นักศึกษาจะมองไม่เห็นเกรดจนกว่านักศึกษาจะทำการประเมินผลผู้สอนวิชานั้น ๆ
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   10 ตุลาคม 2556
   21.การสำเร็จการศึกษา    
 • โปรแกรมตรวจสอบจบการศึกษา ยังไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้สมบูรณ์ และการจัดหมวดหมู่ยังไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องโยกย้ายภายหลัง เนื่องจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีหลายหลักสูตรหลาย Version ดังนั้นให้นักศึกษายึดตามเล่มหลักสูตรที่ได้รับจากคณะวิชา
 • นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่นักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาทุกครั้ง ถ้าหากนักศึกษาเปลี่ยนใจทำการลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไป ให้ยื่นคำร้องขอยกเลิกการสำเร็จการศึกษา มิฉะนั้นการลงทะเบียนจะถือเป็นโมฆะ
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 กันยายน 2556
   22.การขอหนังสือสำคัญต่างๆ    
  ขั้นตอนการขอหนังสือสำคัญ
 • นักศึกษาเขียนคำร้อง
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อชำระเงินชุดละ 50 บาท
 • นำคำร้องพร้อมใบเสร็จยื่นกองบริการการศึกษาหรือคณะวิชาต้นสังกัด(วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2552
   23.เอกสารแนบการเบิกค่าเล่าเรียน (วังท่าพระ)    
  1. หนังสือกระทรวงการคลังอนุมัติให้ใช้ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
  ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารลงชื่อรับเงินแล้วเป็นใบเสร็จรับเงิน


  2. ข้อบังคับว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545
  (สำหรับนักศึกษาโครงการปกติและนักศึกษาโครงการพิเศษ)


  3. ระเบียบว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ
  3.1 นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
  3.2 นักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์

  3.3 นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ
  3.3.1 ฉบับที่ 1
  3.3.2 ฉบับที่ 2
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   25 เมษายน 2557
   24.เอกสารแนบการเบิกค่าเล่าเรียน (สนามจันทร์ + เพชรบุรี)    
  1. หนังสือกระทรวงการคลังอนุมัติให้ใช้ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
  ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารลงชื่อรับเงินแล้วเป็นใบเสร็จรับเงิน


  2. ข้อบังคับว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545
  (สำหรับนักศึกษาโครงการปกติและนักศึกษาโครงการพิเศษ)


  3. ระเบียบ/ประกาศว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ
  3.1 นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา
  3.2 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯ
  3.3 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ โครงการวิทย์เพิ่มพิเศษ

  3.4 นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์

  3.4.1 เภสัชเพิ่มพิเศษ

  3.4.2 International Program และร้านยาคุณภาพ
  3.4.2.1 ฉบับที่ 1
  3.4.2.2 ฉบับที่ 2

  3.4.3 รับปริญญาอีกสาขาหนึ่ง

  3.5 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ โครงการเทคโนเพิ่มพิเศษ
  3.6 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (ยกเว้นสาขาวิชาการจัดการชุมชน)
  3.7 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   25 เมษายน 2557
   25.ติดต่อสอบถาม    
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   19 มกราคม 2553
   26.คณะวิชาของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี    
  1. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
  2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  3. คณะโบราณคดี
  4. คณะมัณฑนศิลป์
  5. คณะอักษรศาสตร์
  6. คณะศึกษาศาสตร์
  7. คณะวิทยาศาสตร์
  8. คณะเภสัชศาสตร์
  9. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  10. คณะดุริยางคศาสตร์
  11. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  12. คณะวิทยาการจัดการ
  13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  14. วิทยาลัยนานาชาติ
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2552
   27.หลักเกณฑ์การสะกดชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ    
  ราชบัณฑิตยสถานออกประกาศหลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง เพื่อใช้ในการเขียนนามศัพท์ต่างๆ เช่น ชื่อ นามสกุล เป็นต้น

  Download
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   17 เมษายน 2551
   28.กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร    
  วังท่าพระ
  โทรศัพท์ : 0-2221-3903
  โทรสาร : 0-2221-3102

  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  โทรศัพท์ : 0-3425-5750-1
  โทรสาร : 0-3425-5807

  เว็บไซต์
  http://www.eds.su.ac.th
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   29 สิงหาคม 2550
   29.บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร    
  สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
  โทรศัพท์ : 0-2849-7502-3,08-8229-2015
  โทรสาร : 0-2849-7503

  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  โทรศัพท์ : 0-3421-8788,08-8229-2013
  โทรสาร : 0-3424-3435

  เว็บไซต์
  http://www.graduate.su.ac.th
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   29 สิงหาคม 2550
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : Bachelor Thapra:usa@su.ac.th , Bachelor Sanamchan:sumpunyu@su.ac.th , Graduate School:fha_faa@hotmail.com