เมนูหลัก

       นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ำ ซึ่งครั้งแรกได้ผลการศึกษา D หรือ D+ ให้พิจารณา ก่อนว่าเรียนแล้วจะได้ผลการศึกษาที่สูงขึ้นหรือไม่ ? หากภายหลังได้ผลการศึกษาเป็น F จะถือว่ารายวิชานั้นสอบไม่ผ่าน /// ให้นักศึกษาตรวจสอบตัวสะกด ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง มิเช่นนั้นเอกสารหนังสือสำคัญออกผิด /// กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ด่วนมากที่สุด)    
ให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปนี้
 • 611 204-55 ปฏิบัติการปฏิกิริยาเคมีในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี
 • 614 212-55 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต
 • 614 213-55 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
 • 615 202-55 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 1
 • 615 231-55 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 • 618 121-55 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
 • 618 223-55 ปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
 • 612 263-55 ปฏิบัติการกรรมวิธีแปรรูปอาหาร 1
 • 623 210-55 เทอร์โมฟลูอิดส์สำหรับนักศึกษาธุรกิจวิศวกรรม
 • ไปตรวจสอบภาระค่าใช้จ่าย หากมีหนี้ค้างชำระ ขอให้รีบไปชำระก่อนวันที่ 24 สิงหาคม 2558 มิฉะนั้น จะเสียค่าปรับชำระเงินช้าวันละ 30 บาท
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2558
   2.นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (พระราชวังสนามจันทร์) (ด่วนมากที่สุด)    
  ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1
 • คณะอักษรศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • ไปรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ณ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-16.00 น. โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงด้วย
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   19 สิงหาคม 2558
   3.กำหนดวันยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 (ป.ตรี) (ด่วนมากที่สุด)    
  นักศึกษาที่ดำเนินการลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เรียบร้อยแล้ว ให้ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2558 ทั้งนี้ ต้องไม่ดำเนินการเพิ่มหรือถอนรายวิชาใดๆ เพิ่มเติม หลังยื่นคำร้องฯ ดังกล่าวแล้ว
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   14 สิงหาคม 2558
   4.เอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียน สำหรับ นักศึกษา ปี 1 วิทยาเขตเพชรบุรี (ด่วนมากที่สุด)    
  นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานแนบสำหรับการเบิกค่าเล่าเรียนได้
  ประกาศโดย   วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   วันที่ประกาศ   4 สิงหาคม 2558
   5.แจ้งห้องเรียนรายวิชา 081 102 English for Everyday Use สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (วังท่าพระ) (ด่วนมากที่สุด)    
  นักศึกษาสามารถดูห้องเรียนรายวิชา 081 102 English for Everyday Use (ทุกกลุ่ม) ได้ที่หน้าห้องพยาบาล ตึกอธิการบดี วังท่าพระ ตลอดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 ประกาศตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   4 สิงหาคม 2558
   6.08580136 เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ด่วนมากที่สุด)    
  1. ขอให้ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เพิ่มอีก 1 ชุด
  2. ขอให้ส่งสำเนาใบ ปพ.1:พ ฉบับสมบูรณ์ มาใหม่ 2 ชุด โดยต้องมีข้อความทุกตัวอักษรปรากฏอยู่ (ที่นักศึกษาส่งมาข้อความด้านบนแหว่งหายไป)
  ประกาศโดย   ส่งมาที่ คุณเอกชัย ซ่อนกลิ่น กองบริการการศึกษา ม.ศิลปากร ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2558
   7.วิชา 450 103 ภาษา ความเชื่อและโลกทัศน์ของเอเชีย (ด่วนมากที่สุด)    
  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 450 103 เริ่มเรียนวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 ห้อง 114 อาคารวชิรมงกุฎ
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2558
   8.นักศึกษาใหม่คณะจิตรกรรมฯ/สถาปัตย์/โบราณ/มัณฑนศิลป์ ปี 2558 วังท่าพระ (โปรดทราบ) (ด่วนมากที่สุด)    
  นักศึกษาใหม่ (ประเภทรับตรง) โปรดทราบ เรื่อง เอกสารขึ้นทะเบียนที่นักศึกษายังส่งไม่ครบ กรุณานำส่งให้ครบโดยด่วนนะคะ เช่น 1. Transcript 2. แบบฟอร์มธนาคาร (ตรงส่วนของสถานะอเมริกัน) 3. รูปถ่ายนักศึกษา 4. สำเนาบัตรประชาชน ( ถ้านักศึกษาคนใดยังไม่ส่งให้ส่งกองบริการการศึกษา ชั้น 2 โดยด่วน เพราะถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของมหาวิทยาลัย....
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   30 มิถุนายน 2558
   9.นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (ด่วนมากที่สุด)    
 • กำหนดการรายงานตัว
 • สิ่งที่ควรทราบและถือปฏิบัติ
 • รายนามผู้บริหาร
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   19 มิถุนายน 2558
   10.วันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 (ด่วนมากที่สุด)    
  ประกาศกำหนดวันขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 30 ก.ย.2558 Download
  กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
 • วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   31 มีนาคม 2558
   11.DOWNLOAD APP : su reg info ระบบปฏิบัติการ Android & IOS (ด่วนมากที่สุด)    
  นักศึกษาปริญญาตรี ขณะนี้สามารถ download app : su reg info ระบบปฏิบัติการ Android & IOS และแนะนำ ติชม แจ้งปัญหาการใช้งานได้ทาง http://apps.su.ac.th/sureginfo/ เพื่อการพัฒนาระบบ
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2558
   12.เอกสารแนบการเบิกค่าเล่าเรียน (ด่วนมากที่สุด)    
  สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียน สามารถ download เอกสารดังกล่าวได้ที่ http://reg.su.ac.th/registrar/withdrawdocuments.asp หรือคลิกที่เมนู "เอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียน" ทางด้านซ้ายของหน้าแรกของเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา (www.reg.su.ac.th)
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กันยายน 2557
   13.การขอเอกสารออนไลน์ - นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ด่วนมากที่สุด)    
  นักศึกษา วิทยาเขตฯเพชรบุรี และ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่ขอเอกสารออนไลน์ และจะขอรับเอกสารด้วยตัวเองที่ กรุงเทพมหานคร (กองบริการการศึกษา วังท่าพระ) ***ให้นักศึกษา เลือกสถานที่รับเอกสาร 1:วังท่าพระ เท่านั้น *** (ถ้าไม่เลือกรับเอกสารที่ 1:วังท่าพระ นักศึกษาต้องไปรับเอกสารที่วิทยาเขตต้นสังกัด)
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา วังท่าพระ   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2557
   14.Facebook Page ของกองบริการการศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ (ด่วนมากที่สุด)    
  ติดตามข่าวสารต่างๆ ของกองบริการการศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ ได้ที่ https://www.facebook.com/edsSUsanamchan

  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2556
   15.การสำเร็จการศึกษา    
 • โปรแกรมตรวจสอบจบการศึกษา ยังไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้สมบูรณ์ และการจัดหมวดหมู่ยังไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องโยกย้ายภายหลัง เนื่องจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีหลายหลักสูตรหลาย Version ดังนั้นให้นักศึกษายึดตามเล่มหลักสูตรที่ได้รับจากคณะวิชาเป็นหลัก
 • นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่นักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาทุกครั้ง ถ้าหากนักศึกษาเปลี่ยนใจทำการลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไป ให้ยื่นคำร้องขอยกเลิกการสำเร็จการศึกษา มิฉะนั้นการลงทะเบียนจะถือเป็นโมฆะ
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 กันยายน 2556
   16.การขอหนังสือสำคัญต่างๆ    
  ขั้นตอนการขอหนังสือสำคัญ
 • นักศึกษาเขียนคำร้อง
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อชำระเงินชุดละ 50 บาท
 • นำคำร้องพร้อมใบเสร็จยื่นกองบริการการศึกษาหรือคณะวิชาต้นสังกัด(วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2552
   17.การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน (เบิกเงินสวัสดิการการศึกษา)    
  คลิก
  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   26 มกราคม 2558
   18.กำหนดวิธีการลงทะเบียนพร้อมทั้งการชำระเงิน (เฉพาะนักศึกษาปี 1)    
  คลิก
  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2558
   19.ติดต่อสอบถาม    
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   19 มกราคม 2553
   20.คณะวิชาของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี    
  1. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
  2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  3. คณะโบราณคดี
  4. คณะมัณฑนศิลป์
  5. คณะอักษรศาสตร์
  6. คณะศึกษาศาสตร์
  7. คณะวิทยาศาสตร์
  8. คณะเภสัชศาสตร์
  9. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  10. คณะดุริยางคศาสตร์
  11. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  12. คณะวิทยาการจัดการ
  13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  14. วิทยาลัยนานาชาติ
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2552
   21.หลักเกณฑ์การสะกดชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ    
  ราชบัณฑิตยสถานออกประกาศหลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง เพื่อใช้ในการเขียนนามศัพท์ต่างๆ เช่น ชื่อ นามสกุล เป็นต้น

  Download
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   17 เมษายน 2551
   22.บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร    
  สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
  โทรศัพท์ : 0-2849-7502-3,08-8229-2015
  โทรสาร : 0-2849-7503

  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  โทรศัพท์ : 0-3421-8788,08-8229-2013
  โทรสาร : 0-3424-3435

  เว็บไซต์
  http://www.graduate.su.ac.th
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   29 สิงหาคม 2550
   23.กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร    
  วังท่าพระ
  โทรศัพท์ : 0-2221-3903
  โทรสาร : 0-2221-3102

  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  โทรศัพท์ : 0-3425-5750-1
  โทรสาร : 0-3425-5807

  เว็บไซต์
  http://www.eds.su.ac.th
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   29 สิงหาคม 2550
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : Bachelor Thapra:usa@su.ac.th , Bachelor Sanamchan:sumpunyoo_t@su.ac.th , Graduate School:fha_faa@hotmail.com