เมนูหลัก

       นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ำ ซึ่งครั้งแรกได้ผลการศึกษา D หรือ D+ ให้พิจารณา ก่อนว่าเรียนแล้วจะได้ผลการศึกษาที่สูงขึ้นหรือไม่ ? หากภายหลังได้ผลการศึกษาเป็น F จะถือว่ารายวิชานั้นสอบไม่ผ่าน /// ให้นักศึกษาตรวจสอบตัวสะกด ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง มิเช่นนั้นเอกสารหนังสือสำคัญออกผิด /// กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม   
  ประกาศเรื่อง
 1.ขอเชิญคณาจารย์ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและการบรรยายพิเศษ (ด่วนมากที่สุด)    
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
ในหัวข้อ "เทคนิคการสอนแบบ Active Learning เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์"
วันอังคารที่ 5 มกราคม 2559
ณ ห้องประชุมอาคาร 50 ปี ชั้น 8 ม.ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
เวลา 09.00 - 16.00 น.

(รับจำนวน 100 ท่าน ไม่จำเป็นต้องเป็นอาจารย์ใหม่ สมัครภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 นี้)
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ภายในหมายเลข 22310-11 หรือ 0-3425-5750-1
แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   26 พฤศจิกายน 2558
 2.โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ครั้งที่ 2) (ด่วนมากที่สุด)    
ขอเชิญอาจารย์ใหม่ที่มีอายุงานไม่เกิน 3 ปี (บรรจุในปี 2555 - 2558)
ตามรายชื่อที่ได้นำส่งถึงคณะวิชา
เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ มหาวิทยลัยศิลปากร (ครั้งที่ 2)
ระหว่างวันอังคาร - พฤหัสบดี ที่ 5 - 7 มกราคม 2559
เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคาร 50 ปี ชั้น 8 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ภายในหมายเลข 22310-11 หรือ 0-3425-5750-1

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ
รายละเอียดโครงการ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   26 พฤศจิกายน 2558
 3.ประกาศสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี ที่มีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 (ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 ให้พบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการก่อนลงทะเบียนวิชาเรียน มิฉะนั้นจะไม่สามารถลงทะเบียนวิชาเรียนได้ตามกำหนดปฏิทินการศึกษา (19 ธ.ค.58-10 ม.ค.59) หากเกินช่วงระยะเวลาดังกล่าว จะมีค่าปรับการชำระเงินการลงทะเบียนช้า
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   19 พฤศจิกายน 2558
 4.การลงทะเบียนวิชาเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำภาคการศึกษา 1/2558 (CLICK) (ด่วนมากที่สุด)    
ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาเรียน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประกาศโดย   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   วันที่ประกาศ   31 สิงหาคม 2558
 5.08580136 เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ด่วนมากที่สุด)    
1. ขอให้ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เพิ่มอีก 1 ชุด
2. ขอให้ส่งสำเนาใบ ปพ.1:พ ฉบับสมบูรณ์ มาใหม่ 2 ชุด โดยต้องมีข้อความทุกตัวอักษรปรากฏอยู่ (ที่นักศึกษาส่งมาข้อความด้านบนแหว่งหายไป)
ประกาศโดย   ส่งมาที่ คุณเอกชัย ซ่อนกลิ่น กองบริการการศึกษา ม.ศิลปากร ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2558
 6.DOWNLOAD APP : su reg info ระบบปฏิบัติการ Android & IOS (ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาปริญญาตรี ขณะนี้สามารถ download app : su reg info ระบบปฏิบัติการ Android & IOS และแนะนำ ติชม แจ้งปัญหาการใช้งานได้ทาง http://apps.su.ac.th/sureginfo/ เพื่อการพัฒนาระบบ
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2558
 7.เอกสารแนบการเบิกค่าเล่าเรียน (ด่วนมากที่สุด)    
สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียน สามารถ download เอกสารดังกล่าวได้ที่ http://reg.su.ac.th/registrar/withdrawdocuments.asp หรือคลิกที่เมนู "เอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียน" ทางด้านซ้ายของหน้าแรกของเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา (www.reg.su.ac.th)
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กันยายน 2557
 8.การขอเอกสารออนไลน์ - นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษา วิทยาเขตฯเพชรบุรี และ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่ขอเอกสารออนไลน์ และจะขอรับเอกสารด้วยตัวเองที่ กรุงเทพมหานคร (กองบริการการศึกษา วังท่าพระ) ***ให้นักศึกษา เลือกสถานที่รับเอกสาร 1:วังท่าพระ เท่านั้น *** (ถ้าไม่เลือกรับเอกสารที่ 1:วังท่าพระ นักศึกษาต้องไปรับเอกสารที่วิทยาเขตต้นสังกัด)
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา วังท่าพระ   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2557
 9.Facebook Page ของกองบริการการศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ (ด่วนมากที่สุด)    
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของกองบริการการศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ ได้ที่ https://www.facebook.com/edsSUsanamchan

ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2556
 10.การสำเร็จการศึกษา    
 • โปรแกรมตรวจสอบจบการศึกษา ยังไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้สมบูรณ์ และการจัดหมวดหมู่ยังไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องโยกย้ายภายหลัง เนื่องจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีหลายหลักสูตรหลาย Version ดังนั้นให้นักศึกษายึดตามเล่มหลักสูตรที่ได้รับจากคณะวิชาเป็นหลัก
 • นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่นักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาทุกครั้ง ถ้าหากนักศึกษาเปลี่ยนใจทำการลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไป ให้ยื่นคำร้องขอยกเลิกการสำเร็จการศึกษา มิฉะนั้นการลงทะเบียนจะถือเป็นโมฆะ
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 กันยายน 2556
   11.การขอหนังสือสำคัญต่างๆ    
  ขั้นตอนการขอหนังสือสำคัญ
 • นักศึกษาเขียนคำร้อง
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อชำระเงินชุดละ 50 บาท
 • นำคำร้องพร้อมใบเสร็จยื่นกองบริการการศึกษาหรือคณะวิชาต้นสังกัด(วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2552
   12.ติดต่อสอบถาม    
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   8 กันยายน 2558
   13.การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน (เบิกเงินสวัสดิการการศึกษา)    
  คลิก
  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   26 มกราคม 2558
   14.กำหนดวิธีการลงทะเบียนพร้อมทั้งการชำระเงิน (เฉพาะนักศึกษาปี 1)    
  คลิก
  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2558
   15.คณะวิชาของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี    
  1. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
  2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  3. คณะโบราณคดี
  4. คณะมัณฑนศิลป์
  5. คณะอักษรศาสตร์
  6. คณะศึกษาศาสตร์
  7. คณะวิทยาศาสตร์
  8. คณะเภสัชศาสตร์
  9. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  10. คณะดุริยางคศาสตร์
  11. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  12. คณะวิทยาการจัดการ
  13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  14. วิทยาลัยนานาชาติ
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2552
   16.หลักเกณฑ์การสะกดชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ    
  ราชบัณฑิตยสถานออกประกาศหลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง เพื่อใช้ในการเขียนนามศัพท์ต่างๆ เช่น ชื่อ นามสกุล เป็นต้น

  Download
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   17 เมษายน 2551
   17.บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร    
  สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
  โทรศัพท์ : 0-2849-7502-3,08-8229-2015
  โทรสาร : 0-2849-7503

  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  โทรศัพท์ : 0-3421-8788,08-8229-2013
  โทรสาร : 0-3424-3435

  เว็บไซต์
  http://www.graduate.su.ac.th
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   29 สิงหาคม 2550
   18.กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร    
  วังท่าพระ
  โทรศัพท์ : 0-2221-3903
  โทรสาร : 0-2221-3102

  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  โทรศัพท์ : 0-3425-5750-1
  โทรสาร : 0-3425-5807

  เว็บไซต์
  http://www.eds.su.ac.th
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   29 สิงหาคม 2550
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : Bachelor Thapra:usa@su.ac.th , Bachelor Sanamchan:mani1838@gmail.com , Graduate School:fha_faa@hotmail.com