เมนูหลัก

       นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ำ ซึ่งครั้งแรกได้ผลการศึกษา D หรือ D+ ให้พิจารณา ก่อนว่าเรียนแล้วจะได้ผลการศึกษาที่สูงขึ้นหรือไม่ ? หากภายหลังได้ผลการศึกษาเป็น F จะถือว่ารายวิชานั้นสอบไม่ผ่าน /// ให้นักศึกษาตรวจสอบตัวสะกด ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง มิเช่นนั้นเอกสารหนังสือสำคัญออกผิด /// กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ...รายวิชา 400 101 Thai Language Skill (การใช้ภาษาไทย) (ด่วนมากที่สุด)    
ให้นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ทุกคนที่ลงทะเบียนรายวิชา 400 101 Thai Language Skill (การใช้ภาษาไทย) ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 ไปซื้อหนังสืออ่านนอกเวลาเรื่อง "ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต" ของวีรพร นิติประภา เพื่อประกอบการศึกษาในรายวิชานี้ ที่ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (ชั้นล่าง อาคาร 50 ปี) ในราคาเล่มละ 162 บาท (ราคาลด 10% จากราคาเต็ม 180 บาท) ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้ นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชานี้ทุกคนจะต้องซื้อหนังสือดังกล่าว เพราะต้องใช้ประกอบการศึกษาในรายวิชานี้ และใช้ในการสอบปลายภาคด้วย
ประกาศโดย   ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์   วันที่ประกาศ   13 มกราคม 2559
 2.ประกาศ...ตารางสอบซ้ำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 (ด่วนมากที่สุด)    
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศโดย   คณะวิทยาศาสตร์   วันที่ประกาศ   4 มกราคม 2559
 3.การลงทะเบียนรายวิชาเลือกภาษาอังกฤษของนักศึกษาเอกโทภาษาอังกฤษคณะอักษรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาเอกโทภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป สามารถลงทะเบียนวิชาเลือกเอกโทของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป ส่วนนักศึกษาเอกโทภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 สามารถลงทะเบียนรายวิชาเลือกเอกโทของสาขาวิชาภาษาอังกฤษได้ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   คณะอักษรศาสตร์   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2558
 4.ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่โอนเงินค่าลงทะเบียนซ้ำซ้อน (ด่วนมากที่สุด)    
งานคลังได้ตรวจสอบข้อมูลธนาคาร กับระบบการเงินของมหาวิทยาลัยแล้ว ปรากฏว่าได้มีนักศึกษาโอนเงินค่าลงทะเบียนซ้ำซ้อนอยู่ ให้นักศึกษาติดต่อขอรับเงินค่าลงทะเบียนซ้ำซ้อนคืนที่งานคลัง กองงานวิทยาเขต (รายชื่อตามเอกสารแนบ)
ประกาศโดย   งานคลัง กองงานวิทยาเขต   วันที่ประกาศ   6 กุมภาพันธ์ 2558
 5.DOWNLOAD APP : su reg info ระบบปฏิบัติการ Android & IOS (ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาปริญญาตรี ขณะนี้สามารถ download app : su reg info ระบบปฏิบัติการ Android & IOS และแนะนำ ติชม แจ้งปัญหาการใช้งานได้ทาง http://apps.su.ac.th/sureginfo/ เพื่อการพัฒนาระบบ
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2558
 6.เอกสารแนบการเบิกค่าเล่าเรียน (ด่วนมากที่สุด)    
สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียน สามารถ download เอกสารดังกล่าวได้ที่ http://reg.su.ac.th/registrar/withdrawdocuments.asp หรือคลิกที่เมนู "เอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียน" ทางด้านซ้ายของหน้าแรกของเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา (www.reg.su.ac.th)
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กันยายน 2557
 7.Facebook Page ของกองบริการการศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ (ด่วนมากที่สุด)    
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของกองบริการการศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ ได้ที่ https://www.facebook.com/edsSUsanamchan

ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2556
 8.การสำเร็จการศึกษา    
 • โปรแกรมตรวจสอบจบการศึกษา ยังไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้สมบูรณ์ และการจัดหมวดหมู่ยังไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องโยกย้ายภายหลัง เนื่องจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีหลายหลักสูตรหลาย Version ดังนั้นให้นักศึกษายึดตามเล่มหลักสูตรที่ได้รับจากคณะวิชาเป็นหลัก
 • นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่นักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาทุกครั้ง ถ้าหากนักศึกษาเปลี่ยนใจทำการลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไป ให้ยื่นคำร้องขอยกเลิกการสำเร็จการศึกษา มิฉะนั้นการลงทะเบียนจะถือเป็นโมฆะ
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 กันยายน 2556
   9.การขอหนังสือสำคัญต่างๆ    
  ขั้นตอนการขอหนังสือสำคัญ
 • นักศึกษาเขียนคำร้อง
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อชำระเงินชุดละ 50 บาท
 • นำคำร้องพร้อมใบเสร็จยื่นกองบริการการศึกษาหรือคณะวิชาต้นสังกัด(วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2552
   10.ติดต่อสอบถาม    
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   8 กันยายน 2558
   11.คณะวิชาของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี    
  1. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
  2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  3. คณะโบราณคดี
  4. คณะมัณฑนศิลป์
  5. คณะอักษรศาสตร์
  6. คณะศึกษาศาสตร์
  7. คณะวิทยาศาสตร์
  8. คณะเภสัชศาสตร์
  9. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  10. คณะดุริยางคศาสตร์
  11. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  12. คณะวิทยาการจัดการ
  13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  14. วิทยาลัยนานาชาติ
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2552
   12.หลักเกณฑ์การสะกดชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ    
  ราชบัณฑิตยสถานออกประกาศหลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง เพื่อใช้ในการเขียนนามศัพท์ต่างๆ เช่น ชื่อ นามสกุล เป็นต้น

  Download
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   17 เมษายน 2551
   13.กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร    
  วังท่าพระ
  โทรศัพท์ : 0-2221-3903
  โทรสาร : 0-2221-3102

  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  โทรศัพท์ : 0-3425-5750-1
  โทรสาร : 0-3425-5807

  เว็บไซต์
  http://www.eds.su.ac.th
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   29 สิงหาคม 2550
   14.บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร    
  สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
  โทรศัพท์ : 0-2849-7502-3,08-8229-2015
  โทรสาร : 0-2849-7503

  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  โทรศัพท์ : 0-3421-8788,08-8229-2013
  โทรสาร : 0-3424-3435

  เว็บไซต์
  http://www.graduate.su.ac.th
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   29 สิงหาคม 2550
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : Bachelor Thapra:usa@su.ac.th , Bachelor Sanamchan:ekachaisonklin@gmail.com , Graduate School:fha_faa@hotmail.com