เมนูหลัก

       นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ำ ซึ่งครั้งแรกได้ผลการศึกษา D หรือ D+ ให้พิจารณา ก่อนว่าเรียนแล้วจะได้ผลการศึกษาที่สูงขึ้นหรือไม่ ? หากภายหลังได้ผลการศึกษาเป็น F จะถือว่ารายวิชานั้นสอบไม่ผ่าน /// ให้นักศึกษาตรวจสอบตัวสะกด ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง มิเช่นนั้นเอกสารหนังสือสำคัญออกผิด /// กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม   
  ประกาศเรื่อง
 1.แจ้งขั้นตอนยื่นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน (วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม2559) วังท่าพระ (ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาใหม่คณะจิตรกรรมฯ,สถาปัตย์,โบราณ,มัณฑนศิลป์,ดุริยาง,นานาชาติ มายื่นตามเวลาที่กำหนดให้ และเตรียมเอกสาร บัตรประชาชน 1 ชุด/ใบ รบ. 2 ชุด/ ใบเทียบวุฒิ/ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ(ถ้ามี)/สำเนาใบเสร็จจ่ายเงิน/ ใบแพทย์ (ณ ห้องศูนย์รวม 1 ม.ศิลปากร วังท่าพระ) ส่วนธนาคาร : รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป/ แบบฟอร์มใบคำขอใช้บริการธนาคารกรุงไทย (จากเวปเลือกนักศึกษาใหม่ ข้อ 5 (มี 3 แบบฟอร์ม) พร้อมกรอกรายละเอียดทุกอย่างให้เรียบร้อย (รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ทุกฉบับ)
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   23 มิถุนายน 2559
 2.การรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ คณะมัณฑนศิลป์ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 (ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาใหม่ คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งจะมารายงานตัวที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 โปรดพิมพ์ "รายงานตรวจสุขภาพและเอกซ์เรย์ร่างกาย" (จากหน้าเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา หรือเลือกเมนูซ้ายมือ "แบบฟอร์ม" เพื่อสั่งพิมพ์ "แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ") เพื่อนำไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง ก่อนนำมาส่งในวันที่ 14 ก.ค. 59 ด้วย ทั้งนี้ในวันที่ 14 ก.ค. 59 จะมีการแจก "ใบแจ้งชื่อผู้รับผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต" ให้นักศึกษาใหม่กรอกและส่งเพิ่มเติมด้วย
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา วังท่าพระ   วันที่ประกาศ   17 มิถุนายน 2559
 3.สิ่งที่นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีควรทราบ (ด่วนมากที่สุด)    
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีได้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการการรายงานตัวเข้าหอพักของนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ฉบับแก้ไขล่าสุด ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2559
ประกาศโดย   วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   วันที่ประกาศ   16 มิถุนายน 2559
 4.แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ (ด่วนมากที่สุด)    
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุกคณะวิชาหรือประเภทวิชาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ไปตรวจร่างกายและเอกซเรย์เองจากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง โดย Download เอกสารรายงานการตรวจสุขภาพและเอกเรย์ แล้วนำผลการตรวจไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

Download
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   10 มิถุนายน 2559
 5.ขยายเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility (ด่วนมากที่สุด)    
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขยายเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขึดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 5 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

ทั้งนี้ หากบุคคลท่านใดสนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 034 255091, 034 255750-1 โทรภายใน 22302, 22322 (ติดต่อ : คุณแสงระวี หรือคุณสุทธนา) และสามารถดูรายละเอียดโครงการได้ที่ >>> www.talentmobility.or.th

1. การรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขึดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)

2. แบบฟอร์มการขอเข้าร่วมโครงการ Talent Mobility (บุคลากร)

3. แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนโครงการที่จะเข้าร่วม Talent Mobility

4.เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการสัมมนา เรื่อง “โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม Talent Mobility” เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร 50 ปี พระราชวังสนามจันทร์
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   10 มิถุนายน 2559
 6.วันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 (ด่วนมากที่สุด)    
 • วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 • นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วสามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 หน้า web: reg.su.ac.th เมนู "ขึ้นทะเบียนบัณฑิต"
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   23 พฤษภาคม 2559
   7.ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่านกรอกข้อมูลเพื่อจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ด่วนมากที่สุด)    
  เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องจัดส่งข้อมูลรายบุคคลนักศึกษาส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งยังมีข้อมูลบางส่วนที่มหาวิทยาลัยยังไม่มี จึงขอความร่วมมือให้นักศึกษาทุกท่านช่วยกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ โดย login เข้าระบบ reg แล้วกรอกข้อมูล เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป

  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   17 กุมภาพันธ์ 2559
   8.DOWNLOAD APP : su reg info ระบบปฏิบัติการ Android & IOS (ด่วนมากที่สุด)    
  นักศึกษาปริญญาตรี ขณะนี้สามารถ download app : su reg info ระบบปฏิบัติการ Android & IOS และแนะนำ ติชม แจ้งปัญหาการใช้งานได้ทาง http://apps.su.ac.th/sureginfo/ เพื่อการพัฒนาระบบ
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2558
   9.เอกสารแนบการเบิกค่าเล่าเรียน (ด่วนมากที่สุด)    
  สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียน สามารถ download เอกสารดังกล่าวได้ที่ http://reg.su.ac.th/registrar/withdrawdocuments.asp หรือคลิกที่เมนู "เอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียน" ทางด้านซ้ายของหน้าแรกของเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา (www.reg.su.ac.th)
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กันยายน 2557
   10.การสำเร็จการศึกษา    
 • โปรแกรมตรวจสอบจบการศึกษา ยังไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้สมบูรณ์ และการจัดหมวดหมู่ยังไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องโยกย้ายภายหลัง เนื่องจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีหลายหลักสูตรหลาย Version ดังนั้นให้นักศึกษายึดตามเล่มหลักสูตรที่ได้รับจากคณะวิชาเป็นหลัก
 • นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่นักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาทุกครั้ง ถ้าหากนักศึกษาเปลี่ยนใจทำการลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไป ให้ยื่นคำร้องขอยกเลิกการสำเร็จการศึกษา มิฉะนั้นการลงทะเบียนจะถือเป็นโมฆะ
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 กันยายน 2556
   11.การขอหนังสือสำคัญต่างๆ    
  ขั้นตอนการขอหนังสือสำคัญ
 • นักศึกษาเขียนคำร้อง
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อชำระเงินชุดละ 50 บาท
 • นำคำร้องพร้อมใบเสร็จยื่นกองบริการการศึกษาหรือคณะวิชาต้นสังกัด(วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2552
   12.ติดต่อสอบถาม    
  สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน โทร. 0-2849-7500
  วังท่าพระ โทร. 0-2623-6115-36
  พระราชวังสนามจันทร์ โทร. 0-3425-3910-9, 0-3425-3840-4, 0-3427-0222-41
  สารสนเทศเพชรบุรี โทร. 0-3259-4043-50

  กองบริการการศึกษา (นักศึกษาปริญญาตรี)
  วังท่าพระ โทร. 0-2221-3903
  (คณะจิตรกรรมฯ, สถาปัตย์ฯ, โบราณฯ, มัณฑนศิลป์, ดุริยางค์ และวิทยาลัยนานาชาติ)
  สนามจันทร์ โทร. 0-3425-5750-1
  (คณะอักษรฯ, ศึกษาฯ, วิทย์ฯ, เภสัชฯ, วิศวะฯ, สัตวะฯ, การจัดการฯ และเทคโนโลยีสารสนเทศฯ)

  บัณฑิตวิทยาลัย (นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก)
  ตลิ่งชัน โทร. 0-2849-7502
  สนามจันทร์ โทร. 0-3421-8788

  กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
  วังท่าพระ โทร. 0-2221-4333
  สนามจันทร์ โทร. 0-3425-3849
  เพชรบุรี โทร. 0-3259-4108

  คณะวิชาต่างๆ
  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ โทร. 0-2221-0820
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วังท่าพระ) โทร. 0-2221-5877
  คณะโบราณคดี โทร. 0-2224-7684
  คณะมัณฑนศิลป์ โทร. 0-3427-5030, 0-3427-0413
  คณะอักษรศาสตร์ โทร. 0-3425-6709
  คณะศึกษาศาสตร์ โทร. 0-3425-5095
  คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0-3424-5303
  คณะเภสัชศาสตร์ โทร. 0-3425-5800
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร. 0-3421-9364-6
  คณะดุริยางคศาสตร์ โทร. 0-2424-5623
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โทร. 0-3259-4043-50 ต่อ 41131
  คณะวิทยาการจัดการ โทร. 0-3259-4028
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เพชรบุรี) โทร. 0-3259-4033
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (บางรัก) โทร. 0-2233-4995
  วิทยาลัยนานาชาติ โทร. 0-2849-7522

  หอพักนักศึกษา
  สนามจันทร์ โทร. 0-3427-5004
  เพชรบุรี โทร. 0-3259-4035
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   8 กันยายน 2558
   13.คณะวิชาของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี    
  1. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
  2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  3. คณะโบราณคดี
  4. คณะมัณฑนศิลป์
  5. คณะอักษรศาสตร์
  6. คณะศึกษาศาสตร์
  7. คณะวิทยาศาสตร์
  8. คณะเภสัชศาสตร์
  9. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  10. คณะดุริยางคศาสตร์
  11. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  12. คณะวิทยาการจัดการ
  13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  14. วิทยาลัยนานาชาติ
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2552
   14.บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร    
  สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
  โทรศัพท์ : 0-2849-7502-3,08-8229-2015
  โทรสาร : 0-2849-7503

  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  โทรศัพท์ : 0-3421-8788,08-8229-2013
  โทรสาร : 0-3424-3435

  เว็บไซต์
  http://www.graduate.su.ac.th
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   29 สิงหาคม 2550
   15.กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร    
  วังท่าพระ
  โทรศัพท์ : 0-2221-3903
  โทรสาร : 0-2221-3102

  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  โทรศัพท์ : 0-3425-5750-1
  โทรสาร : 0-3425-5807

  เว็บไซต์
  http://www.eds.su.ac.th
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   29 สิงหาคม 2550
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : Bachelor Thapra:usa@su.ac.th , Bachelor Sanamchan:ekachaisonklin@gmail.com , Graduate School:fha_faa@hotmail.com