เมนูหลัก

       นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ำ ซึ่งครั้งแรกได้ผลการศึกษา D หรือ D+ ให้พิจารณา ก่อนว่าเรียนแล้วจะได้ผลการศึกษาที่สูงขึ้นหรือไม่ ? หากภายหลังได้ผลการศึกษาเป็น F จะถือว่ารายวิชานั้นสอบไม่ผ่าน /// ให้นักศึกษาตรวจสอบตัวสะกด ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง มิเช่นนั้นเอกสารหนังสือสำคัญออกผิด       /// กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม   
  ประกาศเรื่อง
 1.วันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 (ด่วนมากที่สุด)    
ประกาศกำหนดวันขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 18 มิ.ย.2557 คลิก
กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556
 • วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   3 เมษายน 2557
   2.การขอหนังสือรับรองฯ และTranscript (ขอเอกสารออนไลน์)-นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ด่วนมากที่สุด)    
  นักศึกษา วิทยาเขตฯเพชรบุรี และ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่ขอเอกสารออนไลน์ และจะขอรับเอกสารด้วยตัวเองที่ กรุงเทพมหานคร(กองบริการการศึกษา วังท่าพระ) ***ให้นักศึกษา เลือกสถานที่รับเอกสาร 1:วังท่าพระ เท่านั้น *** (ถ้าไม่เลือกรับเอกสารที่ 1:วังท่าพระ นักศึกษาต้องไปรับเอกสารที่วิทยาเขตต้นสังกัด)
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา วังท่าพระ   วันที่ประกาศ   3 เมษายน 2557
   3.ประกาศเทียบรายวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550 กับ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 (ด่วนมากที่สุด)    
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   2 เมษายน 2557
   4.การลงทะเบียนรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ (ด่วนมากที่สุด)    
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   15 มกราคม 2557
   5.DOWNLOAD APP : su reg info ระบบปฏิบัติการ IOS (ด่วนมากที่สุด)    
  นักศึกษาปริญญาตรี ขณะนี้สามารถ download app : su reg info ระบบปฏิบัติการ IOS และแนะนำ ติชม แจ้งปัญหาการใช้งานได้ทาง http://apps.su.ac.th/sureginfo/ เพื่อการพัฒนาระบบ
 • สำหรับ Android จะตามมาเร็ว ๆ นี้
 • สำหรับอาจารย์รอการพัฒนาในช่วงเวลาต่อไป
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2556
   6.Facebook Page ของกองบริการการศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ (ด่วนมากที่สุด)    
  ติดตามข่าวสารต่างๆ ของกองบริการการศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ ได้ที่ https://www.facebook.com/edsSUsanamchan

  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2556
   7.สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (ด่วนมากที่สุด)    
  นักศึกษาปริญญาตรีที่ขอหนังสือสำคัญต่าง ๆ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป นักศึกษาไม่ต้องนำรูปถ่ายมาให้ เนื่องจากแบบฟอร์มการขอหนังสือสำคัญไม่มีการติดรูปถ่าย
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   25 พฤศจิกายน 2556
   8.เมนู "ผลการศึกษา"    
  หากนักศึกษายังไม่ได้ทำการประเมินผู้สอน ผลการศึกษาที่ขึ้นระบบเรียบร้อยแล้วจะขึ้นเครื่องหมายคำถาม ? ปิดเกรด นักศึกษาจะมองไม่เห็นเกรดจนกว่านักศึกษาจะทำการประเมินผลผู้สอนวิชานั้น ๆ
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   10 ตุลาคม 2556
   9.การสำเร็จการศึกษา    
 • โปรแกรมตรวจสอบจบการศึกษา ยังไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้สมบูรณ์ และการจัดหมวดหมู่ยังไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องโยกย้ายภายหลัง เนื่องจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีหลายหลักสูตรหลาย Version ดังนั้นให้นักศึกษายึดตามเล่มหลักสูตรที่ได้รับจากคณะวิชา
 • นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่นักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาทุกครั้ง ถ้าหากนักศึกษาเปลี่ยนใจทำการลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไป ให้ยื่นคำร้องขอยกเลิกการสำเร็จการศึกษา มิฉะนั้นการลงทะเบียนจะถือเป็นโมฆะ
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 กันยายน 2556
   10.เอกสารแนบการเบิกชำระเงินผ่านธนาคารกระทรวงการคลัง    
  รายละเอียด
 • คลิก อ่านรายละเอียด (ประกาศ)
 • ระเบียบข้อบังคับแนบเบิกค่าเล่าเรียน รายละเอียด 1
 • ระเบียบข้อบังคับแนบเบิกค่าเล่าเรียน รายละเอียด 2
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   10 มิถุนายน 2556
   11.ประกาศ…สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถพิมพ์ใบรับเป็นผู้ปกครอง/ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา    
  นักศึกษาที่ไม่สามารถพิมพ์ใบรับเป็นผู้ปกครอง/ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา กองบริการการศึกษาแนะนำให้นักศึกษาใช้โปรแกรม Internet Explorer ในการเข้าสู่ระบบ reg แทน เพราะมักจะเกิดปัญหาเมื่อนักศึกษาใช้ Google Chrome
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   27 มีนาคม 2555
   12.การขอหนังสือสำคัญต่างๆ    
  ขั้นตอนการขอหนังสือสำคัญ
 • นักศึกษาเขียนคำร้อง
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อชำระเงินชุดละ 50 บาท
 • นำคำร้องพร้อมใบเสร็จยื่นกองบริการการศึกษาหรือคณะวิชาต้นสังกัด(วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2552
   13.ติดต่อสอบถาม    
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   19 มกราคม 2553
   14.คณะวิชาของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี    
  1. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
  2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  3. คณะโบราณคดี
  4. คณะมัณฑนศิลป์
  5. คณะอักษรศาสตร์
  6. คณะศึกษาศาสตร์
  7. คณะวิทยาศาสตร์
  8. คณะเภสัชศาสตร์
  9. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  10. คณะดุริยางคศาสตร์
  11. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  12. คณะวิทยาการจัดการ
  13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  14. วิทยาลัยนานาชาติ
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2552
   15.หลักเกณฑ์การสะกดชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ    
  ราชบัณฑิตยสถานออกประกาศหลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง เพื่อใช้ในการเขียนนามศัพท์ต่างๆ เช่น ชื่อ นามสกุล เป็นต้น

  Download
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   17 เมษายน 2551
   16.บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร    
  สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
  โทรศัพท์ : 0-2849-7502-3,08-8229-2015
  โทรสาร : 0-2849-7503

  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  โทรศัพท์ : 0-3421-8788,08-8229-2013
  โทรสาร : 0-3424-3435

  เว็บไซต์
  http://www.graduate.su.ac.th
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   29 สิงหาคม 2550
   17.กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร    
  วังท่าพระ
  โทรศัพท์ : 0-2221-3903
  โทรสาร : 0-2221-3102

  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  โทรศัพท์ : 0-3425-5750-1
  โทรสาร : 0-3425-5807

  เว็บไซต์
  http://www.eds.su.ac.th
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   29 สิงหาคม 2550
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : Bachelor Thapra:usa@su.ac.th , Bachelor Sanamchan:sumpunyu@su.ac.th , Graduate School:fha_faa@hotmail.com